அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் நிறைவேற்றுக் குழு

 

 

  பெயர்  ஜம்இய்யாவில் வகிக்கும் பதவி  உப குழுக்களின் பதவி. மாவட்டம்
1 அஷ்-ஷைக் எம்.ஐ.எம். ரிஸ்வி முப்தி கௌரவத் தலைவர்    கண்டி
2 அஷ்-ஷைக் எம். அர்கம் நூராமித் கௌரவ செயலாளர்   கொழும்பு
3 அஷ்-ஷைக் கலாநிதி. ஏ.ஏ. அஹ்மத் அஸ்வர் கௌரவ பொருளாளர்   களுத்தறை
4 அஷ்-ஷைக் எச். உமர்தீன் கௌரவ உப தலைவர்

1) செயலாளர் - கிளைகள் விவகாரப் பிரிவு

2) துணைச் செயலாளர் - பிரச்சாரக் குழு

கண்டி
5 அஷ்-ஷைக் எம்.ஜே அப்துல் ஹாலிக்   கௌரவ உப தலைவர்   கொழும்பு
6 அஷ்-ஷைக் ஏ.எல்.எம். ரிலா   கௌரவ உப தலைவர்   மாத்தறை
7 அஷ்-ஷைக் ஜ.எல்.எம். ஹாஷிம்   கௌரவ உப தலைவர்   அம்பாறை
8 அஷ்-ஷைக் ஏ.எல்.எம். கலீல் கௌரவ உப தலைவர்   கொழும்பு
9 அஷ்-ஷைக் எம்.எஸ்.எம். தாஸீம் கௌரவ உப செயலாளர் செயலாளர் - சமூக சேவைப் பிரிவு கொழும்பு
10 அஷ்-ஷைக் ஏ.ஸீ.எம். பாஸில்  கௌரவ உப செயலாளர் துணைச் செயலாளர் - குர்ஆன் மத்ரஸா பிரிவு கொழும்பு
11 அஷ்-ஷைக் எம்.கே. அப்துர் ரஹ்மான்   கௌரவ உப பொருளாளர்

1) செயலாளர் - பிரச்சாரப் பிரிவு

2) துணைச் செயலாளர் - கிளைகள் விவகாரப் பிரிவு 

களுத்தறை
12 அஷ்-ஷைக் எம்.எல்.எம். இல்யாஸ்   கௌரவ உறுப்பினர்

1) செயலாளர் - ஃபத்வா குழு

2) துணைச் செயலாளர் - பிறைக் குழு

கொழும்பு
13 அஷ்-ஷைக் கே.எம். அப்துல் முக்ஸித்  கௌரவ உறுப்பினர்

1) செயலாளர் - மகளிர் விவகாரப் பிரிவு

2) துணைச் செயலாளர் - பிறைக் குழு

கொழும்பு
14 அஷ்-ஷைக் எம்.எம். ஹஸன் பரீட்   கௌரவ உறுப்பினர் துணைச் செயலாளர் - சமூக சேவைப் பிரிவு கொழும்பு
15 அஷ்-ஷைக் கலாநிதி. எம்.எல்.எம். முபாரக்    கௌரவ உறுப்பினர் துணைச் செயலாளர் - உயர் கல்விப் பிரிவு அம்பாறை
16 அஷ்-ஷைக் எம்.எம்.எம். முர்ஸித் கௌரவ உறுப்பினர்

1) துணைச் செயலாளர் - ஃபத்வா குழு

2) துணைச் செயலாளர் - ஒத்துழைப்புக்கும் ஒருங்கிணைப்புக்குமான குழு

3) துணைச் செயலாளர் - ஊடகப் பிரிவு

கொழும்பு
17 அஷ்-ஷைக் எம்.எச்.எம். புர்ஹான்  கௌரவ உறுப்பினர் செயலாளர் - பிறைக் குழு கண்டி
18 அஷ்-ஷைக் எஸ்.எல். நவ்பர்   கௌரவ உறுப்பினர் செயலாளர் - உலமாக்கள் விவகாரப் பிரிவு கொழும்பு
19 அஷ்-ஷைக் ஏ.ஸீ. அகார் முஹம்மத் கௌரவ உறுப்பினர்   களுத்தறை
20 அஷ்-ஷைக் எஸ்.ஏ.எம். ஜவ்பர்   கௌரவ உறுப்பினர் செயலாளர் - அரபுக் கல்லூரிகள் பிரிவு கண்டி
21 அஷ்-ஷைக் ஏ.ஆர் அப்துர் ரஹ்மான்    கௌரவ உறுப்பினர்   களுத்தறை
22 அஷ்ஷைக் எம்.எப்.எம். ஃபரூத்   கௌரவ உறுப்பினர் செயலாளர் - ஒத்துழைப்புக்கும் ஒருங்கிணைப்புக்குமான குழு கொழும்பு
23 அஷ்-ஷைக் அப்துல்லாஹ் மஹ்மூத் ஆலிம் கௌரவ உறுப்பினர்   புத்தளம்
24 அஷ்-ஷைக் எம். பாஸில் பாரூக் கௌரவ உறுப்பினர்

1) செயலாளர் - ஊடகப் பிரிவு

2) துணைச் செயலாளர் - ஒத்துழைப்புக்கும் ஒருங்கிணைப்புக்குமான குழு

கொழும்பு
25 அஷ்-ஷைக் எஸ்.எச். ஆதம்பாவா   கௌரவ உறுப்பினர்   அம்பாறை
26 அஷ்-ஷைக் எம். ரிபா ஹஸன் கௌரவ உறுப்பினர்

1) செயலாளர் - இளைஞர் விவகாரப் பிரிவு

2) துணைச் செயலாளர் - ஊடகப் பிரிவு 

இரத்தினபுரி
27 அஷ்-ஷைக் எந்.டி.எம். லரீப்   கௌரவ உறுப்பினர்   மாத்தளை
28 அஷ்-ஷைக் எம். ஸகீ அஹமத் கௌரவ உறுப்பினர் செயலாளர் - உயர் கல்விப் பிரிவு களுத்தறை
29 அஷ்-ஷைக் ஏ.எல். அப்துல் கப்பார் கௌரவ உறுப்பினர் துணைச் செயலாளர் - உலமாக்கள் விவகாரப் பிரிவு கண்டி
30 அஷ்ஷைக் எம்.எந்.எம். ஸைபுல்லாஹ் கௌரவ உறுப்பினர் துணைச் செயலாளர் - அரபுக் கல்லூரிகள் பிரிவு கம்பஹா
31 அஷ்ஷைக் எந்.ஏ.எம். அஸ்ஹர் கௌரவ உறுப்பினர்   நுவரெலியா
32 அஷ்ஷைக் எந்.பீ. ஜுனைத் கௌரவ உறுப்பினர்   வவுனியா
33 அஷ்ஷைக் எஸ்.எம். அலியார் கௌரவ உறுப்பினர்   மட்டக்களப்பு
34 அஷ்ஷைக் கே.ஆர்.எம். இன்ஸாப் கௌரவ உறுப்பினர் செயலாளர் - குர்ஆன் மத்ரஸா பிரிவு திருகோணமலை
35 அஷ்ஷைக் எம்.ஐ.எம். ஷுஐப் கௌரவ உறுப்பினர் துணைச் செயலாளர் - மகளிர் விவகாரப் பிரிவு குருணாகலை
36 அஷ்ஷைக் ஏ. யாஸீன் கௌரவ உறுப்பினர் துணைச் செயலாளர் - பிரச்சாரப் பிரிவு அநுராதபுரம்
37 அஷ்ஷைக் எச்.எம்.எம். ஹிதாயத்துல்லாஹ் கௌரவ உறுப்பினர்   பதுள்ள
38 அஷ்ஷைக் எம்.எஸ்.எம். நாழிம் கௌரவ உறுப்பினர் செயலாளர் - கல்விப் பிரிவு கேகாலை
39 அஷ்ஷைக் அமீர் ஹுஸைன் கௌரவ உறுப்பினர்   காலி
40 அஷ்ஷைக் எம்.எஸ்.எம். ஸல்ஸபீல் கௌரவ உறுப்பினர்   மொனராகலை
41 அஷ்ஷைக் எந்.எம்.எம். இர்பான் கௌரவ உறுப்பினர்   யாழ்ப்பாணம்
42 அஷ்ஷைக் எஸ்.எம். பயாஸ் கௌரவ உறுப்பினர்   மன்னார்
43 அஷ்-ஷைக் ஏ.ஆர்.எம். பைஸல் கௌரவ உறுப்பினர்   ஹம்பாந்தோட்டை
44 அஷ்-ஷைக் எம்.எச். இஹ்ஸானுதீன்  கௌரவ உறுப்பினர்   களுத்தறை
45 அஷ்-ஷைக் எம்.இஸட்.எம். முஸ்தபா ராஸா கௌரவ உறுப்பினர்   கொழும்பு
46 அஷ்-ஷைக் கலாநிதி எம். அப்வர்தீன் கௌரவ உறுப்பினர்   மாத்தளை
47 அஷ்-ஷைக் ஏ.எம். ஆஸாத் கௌரவ உறுப்பினர்   கம்பஹா
48 அஷ்-ஷைக் எஸ்.எச்.எம். இஸ்மாயீல் கௌரவ உறுப்பினர்   குருணாகலை
49 அஷ்-ஷைக் எம்.டீ.எம். ஸல்மான் கௌரவ உறுப்பினர் துணைச் செயலாளர் - ஃபத்வா குழு கொழும்பு